Projects in progress

Åpen overvannshåndtering på eksisterende bebygd areal i møte med klimaendringer. Case: Kjelsås/Grefsen i Oslo

Oppgaven tar utgangspunkt i åpne håndtering av overvann i områder med eksisterende bebyggelse. Det skal ses på muligheter å bruke offentlige områder som idrettsbaner, men også private tomter til håndtering av overvann. Fokus ligger på trinn 1 (fang og infiltrere) og 2 (forsink og fordrøy) av overvannstrategien.

Navn: Silje Helene Myhre
Veileder: Ingrid Ødegård
Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for landskapsarkitektur, NMBU, Masterarbeid